امین نورانی

یادمان

... مرد بیماری که روی سنگ فرش حیاط آرامگاه خواجه عبداله انصاری در هرات به خواب رفته بود و گروهی از زنان که در پناه هم و با سرعت از بین قبور می‌گذشتند و یا کودکی که سرخوش بر روی گورهای اطراف کابل می‌دویدند...
و این‌ها یادمانی از یک نوع زندگی‌اند