• کلکتیو گلدفیگر پس از لندن و پاریس، سومین نمایشگاه خود با عنوان «نمایشنامه‌ای درباره چیز بودن چیزها» را در بازل سوییس برگزار کرده است. آثار جدیدی از دیمیتریا-الی آنتونیو، روئین نبی‎‌زاده و کلمانتین برونو در کافه همر، از جمعه 15 تا یکشنبه 17 ژوئن به نمایش گذاشته شده است.