• نمایشگاه ریست از تاریخ 31 ماه مه در گالری تته شهر برلین برپا است. این نمایشگاه با کیوریتوری بهژاد نژادقنبر از آثار 5 هنرمند تشکیل شده است و تا تاریخ 7 ژوئن برپا است.

     

    «فضای متعلق به یک نظم، در نظم فضا مستتر است.» -هانری لوفور

    تمامی آثار گردآورده در این نمایشگاه، به نوعی در کار مساله سازی از مفهوم فضا به عنوان واقعیتی مسلم‌اند. به بیان لوفور، در اینجا فضا به صورت یک همنوایی اجتماعی ارائه می‌شود که در آن واحد روابط قدرت را در بر گرفته و پنهان می‌کند. هدف برخی از این آثار آشکار ساختن بعدی پنهان از فضا است؛ آنگونه که در زندگی امروزی عرضه، فهمیده و زیسته می‌شود. باقی تلاش می‌کنند به نظم نوینی در آن اشاره کنند. دغدغه همگی آثار نشان‌دادن نحوه‌ی سامان فضا و امکان باز سامان یافتنش در جامعه ما است.

    هنرمندان: ستاره ارشلو، محمد غزالی، المیرا ایروانی‌زاد، آذر پژوهنده، هانا اشتیگلر.