• در نهمین دوره جایزه کمبت، آثارنوید عظیمی سجادی در بخش گرافیک برای مرحله نهایی برگزیده شده است. آثار 80 هنرمند برگزیده در این مرحله، در کتابی منتشر خواهد شد.

     

    تصویر: نوید عظیمی سجادی | ترکیب موارد روی کاغذ | 90 × 13 سانتیمتر