• این نمایشگاه حاصل سومیو همکاری گالری‌های هان و طراحان آزاد است.