• دومین نمایشگاه لیلی درخشانی با عنوان «باغ گل سرغ در ذهن» 15 سپتامبر در گالری پروآرت دوبی برگزار خواهد شد. نمایشگاه تا 2 اکتبر برقرار خواهد بود.