• دومین دوسالانه هنر معاصر
  مجموعه «صلح بر روی کاغذ»
  کیوریتور: مجید عباس فراهانی
  1 تا 10 مرداد ماه 1395
  گالری شماره 1 فرهنگسرای نیاوران
  با همکاری موزه هنرهای معاصر تهران
  بنیاد آفرینش های هنری نیاوران
  گالری طراحان آزاد
  گالری جمعه