• روزنامه اعتماد در شماره 28 اردیبهشت خود مصاحبه‌ای با حامد صحیحی منتشر کرده است. حافظ روحانی در مقدمه این مصاحبه می‌نویسد:
    گفتوگو با حامد صحيحي آسان نيست. با وجوديی كه علاوه بر نقاشی، دانش و تبحر صحبت درباره انواع موضوعات را دارد اما هنگام صحبت از آثار خودش، ترجيح مي‌دهد بيشتر مثال بزند. به عنوان نقاش آنچه حامد صحيحی در اين سالها كرده، كشيدن ناممكن است. او در ادوار مختلف كار حرفه‌ای‌اش، در حال بيان كردن همه آن چيزهايي است كه انگار به هيچ وسیله ديگري به بيان درنمي‌آيند. او گاه خوابهايش را نقاشي كرده و گاه ترسهايش را. از اين نظر شايد بتوان آثارش را با سوررئاليست‌ها قياس كرد. با اينحال شيوه او انگار نوعي تلاش براي تمركز و فكر كردن است؛ راهي براي ادراك آنچه در ذهنش – در ذهن همه ما شايد- مي‌گذرد. انگار او نقاشي مي‌كند تا همه اين افكار، روياها يا تصاوير ناديدني، غيرقابل توصيف و توضيح رابراي ما تصوير كند. جديدترين نمايشگاه حامد صحيحي تحت عنوان «آهستگي» اندكي پيش در طراحان آزاد برگزار شد. در اين مجموعه جديد او علاوه بر همه اينها شكلي تازه از بيان را آزمود كه پيشتر، كمتر در آثارش ديده بوديم. در مجموعه جديد، او براي دومين نمايشگاه متوالي بدون رنگ كار كرده است؛ تجربه‌اي جديد از يك دوران تازه شايد، براي نقاشي كه مي‌كوشد چيزهاي بيان‌نشدني را تصوير كند.

    متن کامل این مصاحبه را می‌توانید از وبسایت روزنامه اعتماد بخوانید.