• 8 سپتامبر تا 11 نوامبر در NEST

    زبان یگانه وطن است، نمایشگاهی درباره رابطه میان زبان و هویت فرهنگی است. عنوان آن نقل قولی از چسواو میوش (2004-1911) نویسنده لهسانی است؛ یعنی زبان، شاید حتی بیش از مکان جغرافیایی می‌تواند به کسی حس خانه را القا کند. زبان یک نفر از هویتش چه می‌گوید؟ آیا زبانی که شخص به آن سخن می‌گوید، نحوه‌ی تفسیر وی از جهان پیرامونش را تعیین می‌کند؟ زبان یگانه وطن است، دلالت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زبان را می‎کاود – زبانی که یک نفر به انتخاب یا از سر جبر به آن حرف می‌زند، یا نمی‌تواند به آن سخن بگوید.
    هنرمندان در این نمایشگاه به ردپاهای معاصر سلطه استعماری، جهانی‌سازی و مهاجرت در نسبت با -فقدان یا حفظ- زبان و هویت فرهنگی می‌نگرند.

    پرستو فروهر، نیویل هری، مارسل پیناس، موفات تکادیوا، جودیت وسترولد، تینتین وولیا