هنر اجرا- مفنامیک اسید
نوید جهانبخش

اسفند 1389

روزي آوردند و بيدارمان كردند ...
در خيال آزادي غرقمان كردند ...
روزي بردند و خوابمان كردند ...
در آسمان سكوت رهايمان كردند ...
اكنون ما مانده ايم و جنگل ميله هايمان ...
حسرت ديرينه ي پرواز ، در هزار توي روياهابمان ...