جاسازی
شاهین نوروزی

اسفند 1391

 سست شدن ِ ایماژ ِ ذهنی بوسیله جاسازی شدنِ تصاویر ِ شدیدا باز نمایی شده ی ویدئو و همزمان سست شدن و از کار افتادن ِ تصاویر بازنمایی از طریق بستری که بر آن رخ می دهد .

جاسازی ِ بستر و متن و بالاخره جاسازی امکان ِ دیگری است برای سوق دادنِ نقاشی به عنوان هنری مکانی به سمت هنری زمانی .
ایماژهای تصاویرِ بازنمایی در هر لحظه امکان و اتمسفر متفاوتی را در بستر نقاشی از دید بننده ایجاد می کند. و در عین حال
تصاویر باز نمایی در حال فشل کردن چیزی است ، که خود از سست شدن طبیعت و تصاویر بازنمایی بوجود آمده .


شاهین نوروزی 1391