ستاره فاتحی ایرانی
آن گاه، آن نگاه

مرداد 1389

 ايده و رئاليزاسيون:امیر آسانی ، امیر کیان پور

 کورئوگرافی و اجرا:ستاره فاتحی ایرانی

 موسیقی :علی جاهد

صدا:اولدوز منصور

لباس: افسانه صرفه جو/

دستیار:نیما محبی

گروه تئاتر قصه