مابیرون زمان ایستاده ایم
سارا آصفی

آبان 1391

هستی انسان در مفهوم زمان شکل می‌گیرد. زمان آن چیزی است که در آن رویدادها رخ می‌دهد. در واقع تغییر است و از طریق آن می توان شروع و پایان یک رویداد را ثبت کرد
.
صداهایی که در این اتاق می‌شنوید دعوتی است به درک تجربه‌ی پیچیده ی افرادی که از روال عادی زندگی خارج شده‌اند و به اجبار به چهاردیواری‌هایی رفتند که تغییری در آن نیست. آنها در مکانی قرار
.
گرفتند که دستگاه ساعت از آنها گرفته شده است
چه بسا روزهایی که در چهاردیواری تنهایی‌شان رها شدند و در اتاق کوچکی، که در آن نور روز با نور شب برابر است، زمان معیار را گم کردند و در زمان خود پیدا شدند. رویدادهای آنها اصواتی بوده است که از دور می‌شنیدند: صدای باز و بسته شدنِ در، صدای توزیعِ غذا، و صدای عبورِ کسی دیگر. آنها با این ابزارها زمان را می‌سنجیدند و خود را بازمی‌یافتند