Curator: Rozita Sharafjahan

Insomuch That It Slowly Goes Drown

Elham Asadi
Maryam Aeen
Fereydoun Ave
Mojgun Bakhtiary
Reza Bangiz
Leyli Derakshahni
Parastou Foruhar
Shadi Ghadirian
Fereidoun Ghaffari
Ghazel Radpey
Khosrow Hasanzadeh
Shahla Hoseini
Farid Jafari Samarghandi
Katayoun Karami
Shahram Karimi
Mohammad Khalili
Khosro Khosravi
Farshi Maleki
Manouchehr Motabar
Masoumeh Mozafari
Malekeh Nayini
Omid Nourani
Mohsen Rastani
Hamed Sahihi
Abbas Shahsavar
Kourosh Shishegaran
Mohamad Mehdi Tabatabaie
Sadegh Tirafkan